Specialistische hulp voor gezinnen in conflictscheiding

Als professional in de keten van (jeugd)hulpverlening voel je de verantwoordelijkheid om de juiste hulp te bieden. Ontdek hoe we kunnen samenwerken.

Specialistische hulp voor gezinnen in conflictscheiding

Als professional in de keten van (jeugd)hulpverlening voel je de verantwoordelijkheid om de juiste hulp te bieden. Ontdek hoe we kunnen samenwerken.

Wat als eerdere hulpverlening niet werkt?

Eén op de zes thuiswonende kinderen in Nederland krijgt te maken met de scheiding van ouders. In 2016 waren dat volgens het CBS bijna 86.000 kinderen. Internationaal onderzoek laat zien dat ongeveer 8 tot 12 procent van de ouders verwikkeld blijft in ernstige conflicten: de conflicten blijven escaleren in plaats van dat zijn afnemen, zelfs twee tot drie jaar na de scheiding (Kelly & Emery, 2003). In Nederland zijn dat dus jaarlijks tussen de 7.000 en 10.000 kinderen. Vaak is er al van alles geprobeerd, hulpverlening, mediation, rechtszaken, maar niets heeft geholpen om de strijd te verminderen. Voor gezinnen in deze situatie is het specialistisch therapeutisch programma Kinderen uit de Knel ontwikkeld, voor een verbetering van de situatie voor ouders én kinderen.

Specialistische hulp voor gezinnen in conflictscheiding

Systeemgerichte aanpak

Therapeutisch totaalprogramma gericht op ouders, hun kinderen en hun eigen sociale netwerk, gebaseerd op systeem- en traumatherapie

Samen werken

Door samen te werken en te evalueren met ouders, kinderen, netwerk, therapeuten, universiteiten (onderzoek) en de hulpverleningsketen wordt de aanpak continu verrijkt met waardevolle inzichten

Positieve ommekeer

Het programma kán zorgen voor een positieve ommekeer bij gezinnen die vaak een jarenlang traject van hulpverlening achter de rug hebben

Over de aanpak

Gezinnen verwijzen naar Kinderen uit de Knel, wat kan ik doen als verwijzer?

Advies inwinnen over een casus

Neem contact op met een Kinderen uit de Knel specialist in uw regio.

Bekijk hier een overzicht van aanbieders in uw regio

Goede doorstroming

Zoek de verbinding en samenwerking met Kinderen uit de Knel aanbieders in uw regio

Deskundigheidsbevordering

Volg de training voor verwijzers over de-escalatie of doe mee aan een op-maat workshop voor bijv. advocaten.

Bekijk ons trainingaabod

Motiveer ouders

U vormt de schakel voor het gezin naar het hulpaanbod van Kinderen uit de Knel – bespreek de mogelijkheid van een oriënterend gesprek.

Materialen voor ouders

Attendeer ouders op de brochure Kinderen uit de Knel voor ouders

Bekijk de digitale brochure voor ouders

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor onze halfjaarlijkse nieuwsbrief Kinderen uit de Knel voor professionals

Naar inschrijven nieuwsbrief

Verwijzen naar Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de Knel is een therapeutisch programma voor gescheiden ouders die verwikkeld zijn in een complexe scheiding gekenmerkt door destructieve conflicten, waarbij het samen vormgeven van het ouderschap problematisch verloopt. De kinderen lijden onder de strijdende ouders en de ouders lijden onder de machteloos makende strijd.
• De ouders zijn al langer dan een jaar gescheiden
• De kinderen zijn tussen de 4 en 18 jaar
• Deelname van beide ouders is van belang, en deelname van de kinderen. Zie Voortraject, voor situaties waarbij bijv. een kind twijfelt over deelname
• Lopende rechtszaken worden gestopt of ‘on hold’ gezet gedurende het programma.
• Psychopathologie is geen uitsluitingscriterium en verslaving aan middelen betekent niet per definitie een contra indicatie. Wanneer in de intake echter blijkt dat de emotieregulatie bij een of beide ouders erg zwak is, is het niet geïndiceerd in een groep te gaan. Kinderen uit de Knel denkt wel mee over een ander passend aanbod.

De gemeente waar het kind is ingeschreven, bepaalt of deelname vergoed wordt en via welke gecontracteerde aanbieder. Er is altijd een verwijsbrief nodig. Een verwijzing, op naam van het kind, is veelal mogelijk vanuit de huisarts, gemeentelijke centra voor jeugd-en gezin, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en in sommige regio’s ook via een beschikking van de rechtbank. Als verwijzer kunt u met de beoogde aanbieder contact opnemen of deelname wordt vergoed en welke verwijzing nodig is.

Neem contact op over verwijzing

In speciale situaties kan een Kinderen uit de Knel aanbieder de verwijzer adviseren over een passend, kortdurend voortraject. Zoals bijvoorbeeld de situatie waarbij een kind twijfelt over deelname, of om vóór deelname aan de groep te hoog opgelopen emoties en stress te helpen reduceren. Dat kan een verwijzing naar een bestaand hulpaanbod zijn, of een voortraject op maat.
Kinderen uit de knel kent een op-maat natraject, als kinderen, ouders, grootouders of nieuwe partners langere ondersteuning nodig hebben om de nieuwe paden die zijn ingeslagen tijdens het programma, steviger neer te zetten. In de evaluatie per familie na de groep, wordt samen met verwijzers en mensen uit het netwerk, besproken of, en zo ja welk natraject wenselijk is. In de meeste gevallen is een natraject kortdurend van opzet.

Stappen tot deelname voor ouders

Informatief gesprek

1

Beide ouders melden zich aan voor een oriënterend informatief gesprek met een Kinderen uit de Knel therapeut. Het gesprek vindt plaats zonder de kinderen. Het gesprek is er op gericht om er achter te komen of deelname aan Kinderen uit de Knel kan bijdragen aan verbetering van de problematiek, voor toelichting op de werkwijze en voorwaarden voor deelname, en het bespreken van vragen van de ouders.

Aanmelden voor deelname

2

Op basis van het informatieve gesprek besluiten de ouders of ze willen deelnemen. Als ook de therapeuten denken dat er sprake is van een goede indicatie, kunnen de ouders de aanmeldformulieren en vragenlijst invullen. Zodra de aanmeldformulieren van beide ouders (voor henzelf en de kinderen) zijn ontvangen inclusief een verwijsbrief, is de inschrijving voor deelname compleet en is het wachten op de opstart van een nieuwe groep.

Intake

3

Zodra een groep wordt opgestart worden de ouders en de kinderen uitgenodigd voor een intake-gesprek waarbij openstaande vragen worden beantwoord. Beide ouders kunnen individueel spreken met de therapeuten. De kinderen hebben een individueel gesprek met de kindertherapeuten.

Netwerkavond

4

Deze avond is gericht op het informeren van het sociale netwerk, zoals nieuwe partners, grootouders en vrienden. De avond is niet therapeutisch van aard maar gericht op toelichting van de opzet van het programma Kinderen uit de Knel, en op de vraag hoe de kring om de ouders en kinderen heen, ondersteuning kan bieden. Ook jongeren (vanuit Villa Pinedo) van gescheiden ouders vertellen hun ervaringen.

Start programma

5

De oudergroep, bestaande uit twaalf gescheiden ouders, komt 8 x bij elkaar onder begeleiding van minimaal 2 therapeuten. De kindergroep vindt gelijktijdig plaats, onder begeleiding van 2 kindertherapeuten. De sessies duren 2 uur en vinden meestal 1 x per 14 dagen plaats.

Veelgestelde vragen

Kinderen uit de Knel werkt nauw samen met ‘de keten’ van professionals die te maken hebben met gezinnen verwikkeld in een complexe conflictscheiding, of het nu gaat om drangkader/OTS of vrijwillig kader. Naast de contacten met koepelorganisaties en speciale projecten met bijv. de rechtbank hebben we 1-op-1 contact met een breed scala van professionals, onder meer kindertherapeuten en therapeuten, huisartsen, gezinsbeschermers, gemeente functionarissen, rechters, advocaten.

Het programma blijft zich ontwikkelen, onder meer door de nauwe samenwerking met de hulpverleningsketen en de ouders zelf. Daarbij vindt wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten van de interventie plaats. Onderzoeksresultaten laten zien dat de conflicten na het doorlopen van het programma vaak zijn afgenomen, en ook blijven afnemen na deelname, zelfs een jaar na dato.

Meer weten over onderzoek naar Kinderen uit de Knel?

Natrajecten zijn zeer divers en worden, samen met ouders en kinderen, op maat vormgegeven. Een natraject is kortlopend van opzet. Voorbeelden van natrajecten:

  • Ouders willen graag samen nog een aantal gesprekken om nog meer tot rust te komen, vaak door een aantal ‘hete hangijzers’ aan bod te laten komen in de hoop dat er alsnog beweging komt in vaak vastzittende conflicten. Het komt ook voor dat maar één van de ouders met een na-traject verder wil. Dat kan ook nuttig zijn, omdat ook als er maar één ouder verandert de spanningen voor de kinderen kunnen verminderen.
  • Soms is de vraag om verdere hulp verbonden met een moeizaam verlopende relatie tussen een ouder en een kind of zelfs een relatiebreuk. Als beiden daartoe gemotiveerd zijn wordt bekeken welke stappen mogelijk zijn om spanningsbronnen helder te krijgen en samen te onderzoeken of beweging, verandering en eventueel her-verbinden mogelijk is.
  • Soms zijn er natrajecten waar mensen uit het netwerk bij betrokken zijn. Bijv. een vader zoekt begeleiding met zijn nieuwe partner rond een aantal vraagstukken.

Een training zou inhouden dat we de ouders en kinderen bepaalde vaardigheden kunnen aanleren waardoor de conflicten beter oplosbaar zijn. Wij gaan ervan uit dat deze ingang al tot resultaat had geleid als dat voldoende zou zijn. Dan zouden zelfhulpboeken, aangevuld met een cursus, effectief zijn. Dat geldt echter niet bij de problematiek van (complexe) conflictscheidingen. Deze ouders weten vaak goed dat ze hun kind centraal moeten stellen en dat er beter moet worden gecommuniceerd. En zij hebben al pogingen gedaan dat voor elkaar te krijgen. Zij verwijten elkaar dat dat niet tot resultaat heeft geleid. Wij gaan ervan uit dat de problematiek meer verbonden is met pijnlijke ervaringen en kwetsuren die maken dat ouders elkaar snel triggeren en niet goed kunnen reflecteren en doordacht handelen. Daarom richt de groepsbehandeling Kinderen uit de Knel zich ook op die triggers en kwetsuren en helpt ouders te de-escaleren via ervaringsoefeningen en leren loslaten. Ouders worden hierin eerder gesteund dan onderwezen. Het is daarmee een behandelprogramma dat zich richt op de onderliggende relationele en psychische dynamieken.

Kinderen uit de Knel in uw regio

Neem contact op met Kinderen uit de Knel in uw buurt voor meer informatie

*De gemeente waar het kind staat ingeschreven bepaalt of deelname vergoed wordt

Inschrijven nieuwsbrief voor professionals

Inschrijven