Navigatie


Inleiding

In Nederland maken per jaar ongeveer zeventigduizend kinderen het uit elkaar gaan van hun (al of niet getrouwde) ouders mee. De meeste scheidingen verlopen redelijk tot goed, bij ongeveer 30% van de scheidingen zijn er problemen rond financiën en/of ouderschapsplan. Bij 15% van deze laatste groep verloopt de scheiding zeer problematisch. Met deze groep hebben wij te maken in dit project.

De scheiding is zeer complex geworden door slepende meningsverschillen die vaak ook worden uitgevochten via mediators, advocaten en hulpverleners. Niet alleen de twee ouders, ook de familie en vrienden om hun heen, en ook scholen en andere instanties, raken betrokken in de strijd. In de loop van dit proces is veel achterdocht en wantrouwen gegroeid die het steeds moeilijker maakt tot constructieve oplossingen te komen. In deze scheidingen raken kinderen gevangen en beschadigd. Per jaar zijn ruim drieduizend kinderen slachtoffer van vechtscheidende ouders.

De methodiek ‘Kinderen uit de knel’ is ontwikkeld in Haarlem door het Lorentzhuis en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum. Gescheiden ouders en hun kinderen lijken goed te profiteren van deze aanpak en momenteel wordt de methodiek verder omschreven en theoretisch onderbouwd. De Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoekt de methodiek.

Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen. De oudergroep (ex partners) komt acht keer twee uur bij elkaar, 1 keer per 14 dagen. In dezelfde tijd komen de kinderen in een groep bij elkaar. De ouders werken aan het doorbreken van de destructieve patronen en aan het vinden van nieuwe oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De twee therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken.

De kinderen maken met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Ze kunnen hier ook over spreken maar het hoeft niet. Wij richten ons op de krachten van de kinderen en op het vergroten van weerbaarheid.

De kinderen presenteren aan de ouders wat ze hebben gemaakt en de ouders presenteren aan de kinderen wat ze in het project hebben geleerd en wat ze de kinderen toewensen.

Aan het eind wordt geëvalueerd en kijken we met ouders en kinderen of er nog een vervolgtraject nodig is.


Verwijzen

Verwijzers kunnen komen uit het gebied van de hulpverlening, maar ook het gebied van advocatuur, mediation of via de rechtbank.

Veel cliënten komen vrijwillig, sommigen worden min of meer verplicht door bureau Jeugdzorg, AMK of Rechtbank. De verplichting bestaat er uit dat wanneer ouders niet mee doen er andere maatregelen zullen worden genomen die ouders niet willen. Sommige ouders voelen zich dan wel gedwongen, maar wanneer zij eenmaal deelnemen raken zij bijna altijd gemotiveerd en willen ze het traject zelf voortzetten.

Voor vragen over het project of indien u cliënten wilt verwijzen naar kinderen uit de knel: u kunt het formulier van deze website invullen en digitaal verzenden, u wordt dan z.s.m. terug gemaild of gebeld.

Mogelijk is er een wachttijd. Wij starten twee keer per jaar een nieuwe groep.

Indien ouders zich bij ons aanmelden vragen wij om de volgende gegevens:

• Adres, compleet met postcode • Geboortedatum • Naam huisarts • Naam verwijzer en naam verwijzende instantie • Naam kind(eren) • Geboortedatum kind(eren) • Woonplaats kind(eren) • Naam (ex) partner

De inschrijvingsprocedure is als volgt:

beide ouders melden zich afzonderlijk aan

• als beide ouders zich hebben aangemeld met de gevraagde gegevens krijgen zij de beschrijving van het project toegestuurd plus inschrijfformulier en vragenlijst

• vanaf het moment dat wij de vragenlijst en inschrijfformulieren van beide ouders hebben ontvangen samen met een kopie van het identiteitsbewijs van ouder en kind en een goede verwijsbrief gaat de wachtlijst in

• zodra de volgende groep wordt opgestart worden ouderparen die op de wachtlijst staan uitgenodigd voor intake gesprekken.

Voor financiering kunt u kijken bij organisatie.


Vragen

Mocht u vragen hebben over het programma of over de website, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.