Navigatie


Inleiding

In Nederland maken per jaar ongeveer zeventigduizend kinderen het uit elkaar gaan van hun (al of niet getrouwde) ouders mee. De meeste scheidingen verlopen redelijk tot goed, bij ongeveer 30% van de scheidingen zijn er problemen rond financiën en/of ouderschapsplan. Bij 15% van deze laatste groep verloopt de scheiding zeer problematisch. Met deze groep hebben wij te maken in dit project.

De scheiding is zeer complex geworden door slepende meningsverschillen die vaak ook worden uitgevochten via mediators, advocaten en hulpverleners. Niet alleen de twee ouders, ook de familie en vrienden om hun heen, en ook scholen en andere instanties, raken betrokken in de strijd. In de loop van dit proces is veel achterdocht en wantrouwen gegroeid die het steeds moeilijker maakt tot constructieve oplossingen te komen. In deze scheidingen raken kinderen gevangen en beschadigd. Per jaar zijn ruim drieduizend kinderen slachtoffer van vechtscheidende ouders.

De methodiek, ‘Kinderen uit de Knel’ is ontwikkeld door het Kinder- en Jeugdtraumacentrum en het Lorentzhuis. Het is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen. De oudergroep (ex partners) komt acht keer twee uur bij elkaar. In dezelfde tijd komen de kinderen in een groep bij elkaar.

De ouders werken aan het doorbreken van de destructieve patronen en aan het vinden van nieuwe wegen voor steeds terugkerende problemen. De nadruk ligt daarbij op het veranderen van eigen gedrag. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De twee therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken.

De kinderen kunnen elkaar, als lotgenoten, goed steunen en helpen. De therapeuten helpen de kinderen om ervaringen rond het leven met ouders in conflict te delen. Zij maken met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Ze kunnen hier ook over spreken maar het hoeft niet. De therapeuten richten zich op de krachten van de kinderen en op het vergroten van weerbaarheid.

De kinderen presenteren aan de ouders wat ze hebben gemaakt en de ouders presenteren aan de kinderen wat ze in het project hebben geleerd en wat ze de kinderen toewensen voor de toekomst.

Aan het eind wordt geëvalueerd en kijken we met ouders en kinderen of er nog een vervolgtraject nodig is.


Verwijzen

Verwijzers kunnen komen uit het gebied van de hulpverlening, maar ook het gebied van advocatuur, mediation of via de rechtbank.

Veel cliënten komen vrijwillig, sommigen worden min of meer verplicht door bureau Jeugdzorg, AMK of Rechtbank. De verplichting bestaat er uit dat wanneer ouders niet mee doen er andere maatregelen zullen worden genomen die ouders niet willen. Sommige ouders voelen zich dan wel gedwongen, maar wanneer zij eenmaal deelnemen raken zij bijna altijd gemotiveerd en willen ze het traject zelf voortzetten.

Voor vragen over het project of indien u cliënten wilt verwijzen naar Kinderen uit de Knel: stuur een mailbericht aan de coördinator via info@kinderenuitdeknel.nl of u kunt het formulier van deze website invullen en digitaal verzenden, u wordt dan z.s.m. terug gemaild of gebeld.

Als beide ouders bereid zijn is het mogelijk een informatief oriënterend gesprek aan te vragen met een van de behandelaren van Kinderen uit de Knel: zou Kinderen uit de Knel een goede aanpak kunnen zijn voor de situatie? Daar kunnen ouders ook al hun vragen stellen. Het is niet verplichtend, alleen informatief om een goede afweging te maken. Bij voorkeur vindt dit gesprek met beide ouders gezamenlijk plaats. Verwijzers kunnen ook bij dat gesprek aanwezig zijn.

Wij starten drie tot vier keer per jaar een nieuwe groep,uitgevoerd door Lorentzhuis/KJTC Kenterjeugdhulp Haarlem of KJTC/Kenterjeugdhulp Heemskerk.
Momenteel vinden intake gesprekken plaats voor de groep die in september 2020 zal starten in Heemskerk op donderdagen. Bij voldoende aanmeldingen start in Haarlem een groep in november/december. Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk.

Indien ouders zich bij ons aanmelden vragen wij om de volgende gegevens:

• Adres met postcode • Geboortedatum • Naam verwijzer en naam verwijzende instantie • Naam kind(eren) • Geboortedatum kind(eren) • Woonplaats kind(eren) • Naam ex-partner

  • Als beide ouders zich afzonderlijk aangemeld hebben met bovenstaande gegevens krijgen zij een datum voor een informatief gesprek met een van de behandelaren van Kinderen uit de Knel. Bij voorkeur vindt dit gesprek gezamenlijk plaats (zonder kinderen). Als ouders dat wensen kan ook de verwijzer aansluiten bij dat gesprek.

  • Indien na dit informatieve gesprek beide ouders besluiten te willen deelnemen en ook een of meer van hun minderjarige kinderen aanmelden voor de kindergroep, krijgen zij een inschrijfformulier en vragenlijst toegestuurd. Ook worden dan kopieën van het identiteitsbewijs gevraagd van de kinderen en een verwijsbrief van de verwijzer op naam van de kinderen.

  • Vanaf het moment dat wij de inschrijfformulieren en vragenlijsten van beide ouders hebben ontvangen, inclusief een goede verwijsbrief, staat het ouderpaar op de wachtlijst.

  • Zodra de volgende groep wordt opgestart worden ouderparen die op de wachtlijst staan uitgenodigd voor het intake gesprek, daar zijn ook de kinderen bij aanwezig.

Voor financiering kunt u kijken bij organisatie.


Vragen

Het ‘Kinderen uit de Knel” aanbod heeft een meer jaren subsidie van het ministerie van VWS ontvangen!

Dit betekent o.a. dat wij nu:

-ruimte hebben op de wachtlijst voor het groepsaanbod (op dit moment zijn er plekken beschikbaar!);

-de mogelijkheid hebben om telefonisch mee te denken over een mogelijke aanmelding;

-via het mailadres info@kinderenuitdeknel.nl of via het contactformulier op de website vragen rondom aanmeldingen kunnen beantwoorden;

-middels een gesprek, ook eventueel met ouders en/of kinderen, kunnen meedenken over een mogelijke aanmelding.

Stuur uw vraag of verzoek naar het mailadres info@kinderenuitdeknel.nl of via het contactformulier op de website en een van de teamleden neemt z.s.m. contact met u op.

Namens het Kinderen uit de Knel kernteam; Justine van Lawick, Margreet Visser, Erik van der Elst, Flora van Grinsven, Elisabeth van der Heide, Wendy de Visser, Jeroen Wierstra, Angela Andriesse en Evelyn Wilms