Navigatie


Inleiding

Het project kinderen uit de knel is ontwikkeld omdat de behandelingen van ouders en kinderen die verstrikt zaten in conflictueuze scheidingsprocessen niet voldoende resultaten boekten.

Het Lorentzhuis en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum zijn gaan samenwerken om hun krachten en kennis over systeembehandeling en traumabehandeling te bundelen om gescheiden ouders die strijden te helpen hun destructieve patronen te doorbreken waardoor allen weer verder kunnen met hun leven, de kinderen en de ouders.

De organisatie, de stichting Kinderen uit de Knel, is een gedeelde verantwoordelijkheid van beide centra. Vanaf 2018 worden ook de opleidingen via de stichting gecoördineerd.

Deze website biedt informatie over het project, de wijze van aanmelden, de voorwaarden, het doel, de opleidingen en andere belangrijke informatie. Op deze website zullen nieuwe ontwikkelingen en aankondigingen worden weergegeven.

De behandeling gebeurt in groepen: een oudergroep en een parallel lopende kindergroep. In de oudergroep geven de therapeuten informatie en handvaten om de destructieve strijd te kunnen stoppen en nieuwe wegen in te slaan. In de groep kunnen ouders elkaar ook helpen, coachen en inspireren, vinden zij herkenning, maar worden zij ook geconfronteerd met hun eigen strijd en patronen. In de kindergroep, vinden de kinderen ook veel erkenning en herkenning. Ook zij kunnen elkaar tips geven en sterker maken. Aan de hand van verschillende (creatieve) werkvormen worden zij daarnaast gemotiveerd uiting te geven aan hun gevoelens en/of gedachten over de strijd tussen ouders, waarover zij ook een presentatie tonen aan hun ouders.

Het doel van dit project is te komen tot een effectieve werkwijze om zowel ouders als kinderen te helpen zich te bevrijden uit een knellende strijd waardoor er weer levens- en ontwikkelingsruimte komt voor alle betrokkenen.

Medewerkers


Evelyn Wilms - Coördinator

Evelyn Wilms - Coördinator

Evelyn Wilms is de coördinator van Kinderen uit de Knel. Met haar studies planologie en organisatie psychologie heeft zij meer dan 25 jaar werkervaring. Zij wil die ervaring graag inzetten om alle betrokkenen bij Kinderen uit de Knel zo goed mogelijk organisatorisch te ondersteunen. U kunt haar het beste bereiken via het contactformulier op deze website. De telefonische bereikbaarheid is beperkt: op maandag en donderdag tussen 9.00u en 12.00u onder nummer 06 26 82 44 70. Het nummer is bedoeld voor informatie rondom de organisatie van Kinderen uit de Knel, niet voor direct klinische hulp.

Margreet Visser - Therapeut

Margreet Visser - Therapeut

Margreet Visser is werkzaam als psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en onderzoeker. Samen met het team van het KJTC heeft zij onder andere de HORIZON methodiek bij Ruzie en Geweld in het Gezin uitgewerkt en gepubliceerd. Als promovendus binnen de Academische Werkplaats Kindermishandeling onderzoekt ze momenteel de effectiviteit van deze methodiek. Daarbij ontwikkelt zij met Justine van Lawick en verschillende collega’s van het KJTC en het Lorentzhuis de methodiek voor gezinnen die verwikkeld zijn in zeer complexe echtscheidingen; Kinderen uit de Knel.

Justine van Lawick - Therapeut

Justine van Lawick - Therapeut

Justine van Lawick is klinisch psycholoog, relatie en gezinstherapeut en hoofd opleidingen van het Lorentzhuis te Haarlem, een centrum voor systeemtherapie, opleiding en consultatie. Zij werkte in de volwassenen psychiatrie en kinderpsychiatrie en was in 1984 een van de oprichters van het Lorentzhuis. Zij specialiseerde zich in het werken met geweldsproblematiek en demonisering in relaties en families met compassie voor alle betrokkenen. De laatste jaren richt zij zich op het behandelen van vechtscheidende ouders en hun kinderen. Zij is een senior trainer in binnen- en buitenland. Justine publiceerde veel artikelen en samen met Martine Groen het boek Intieme Oorlog dat ook in het Engels werd uitgegeven.

Jeroen Wierstra - Therapeut

Jeroen Wierstra - Therapeut

Jeroen Wierstra werkt als relatie- en gezinstherapeut /dramatherapeut met (echt)paren, gezinnen en families in het Lorentzhuis te Haarlem. Voor hij zijn eigen praktijk begon in het Lorentzhuis werkte hij bij De Waag in Amsterdam met gezinnen en daarvoor in de forensische verslavingszorg. Hij heeft veel ervaring in het werken met geweld in families, ouders en adolescenten, met mensen van diverse afkomst en met verschillende culturele achtergronden. Recent is hij betrokken bij het werken met vechtscheidende ouders en hun kinderen.

Flora van Grinsven - Therapeut

Flora van Grinsven - Therapeut

Flora van Grinsven is klinisch psycholoog en relatie- en gezinstherapeut en is gespecialiseerd in gezinnen met hele jonge kinderen. Sinds 2011 werkt ze bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) in Haarlem, daarvoor sinds 1987 in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Flora is tevens supervisor voor diverse specialistische verenigingen en is docent in postdoctorale opleidingen. Zij werkt bij het KJTC met ouders en kinderen en ook met hele gezinnen en groepen. Bij het KJTC heeft ze zich verder gespecialiseerd in het werken met gezinnen waar ruzies en geweld voorkomen en ook diverse vormen van kindermishandeling. Flora is sinds een half jaar betrokken bij het project “Kind uit de knel”

Erik van der Elst - Therapeut

Erik van der Elst - Therapeut

Erik van der Elst is relatie en gezinsgherapeut en dramatherapeut. Sinds 2002 houdt hij praktijk binnen het Lorentzhuis. Daarvoor was hij werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij is opleider en supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinsgherapie. Naast het werken met echtparen en gezinnen heeft hij zich gespecialiseerd in het werken met jongeren en jonge kinderen. De laatste jaren heeft hij zich gericht op het medeontwikkelen van de methodiek voor vechtscheidende ouders en hun kinderen. Erik is trainer in binnen- en buitenland.

Daniëlle Steggink - Therapeut

Daniëlle Steggink - Therapeut

Daniëlle Steggink is psychomotorisch therapeut. Ze heeft zich gespecialiseerd in het jonge kind en behandelt voornamelijk kinderen tot 12 jaar. Ze geeft individuele therapie, groepstherapie en ouder-kind interactietherapie. Daarnaast houdt zij zich bezig met methodiekontwikkeling en het geven van training. Zij heeft veel affiniteit met kinderen van vechtscheidende ouders, kinderen die seksueel misbruik hebben mee gemaakt en kinderen die vanuit hun problematiek seksueel grensoverschrijdend gedrag laten zien. Verder heet ze twee therapeutische kinderboeken geschreven: ‘Kamil, de groene kameleon’ voor kinderen die ruzies tussen hun ouders meemaken en ‘Daar zwemt Sonnie’ voor (jonge ) kinderen die seksueel misbruikt zijn

Hans Bom - Onderzoek & Financiën

Hans Bom - Onderzoek & Financiën

Hans Bom is klinisch psycholoog, en systeemtherapeut en werkt sinds 2005 vrijgevestigd bij het Lorentzhuis te Haarlem. Hij is opleider, supervisor en leertherapeut voor de NVRG. Naast het werk als behandelaar geeft hij les en is consulent voor het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise). Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als behandelaar en leidinggevende in de kinder-en jeugdpsychiatrie en de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Hij heeft onderzoek gedaan en is gepromoveerd in 1999 op ‘het doorbreken van impasses in de behandeling bij jongeren met een verstandelijke handicap’.

Margreet Timmer - Coördinator opleiding

Margreet Timmer - Coördinator opleiding

Margreet Timmer is coördinator en trainer bij het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling, Het LOCK. Ze heeft ruime werkervaring binnen de jeugdhulpverlening. Eerst als groepsleidster op een leefgroep. Daarna is zij als casemanager en gezinsvoogd werkzaam geweest bij BJZ. Ook heeft zij zich in die tijd gespecialiseerd in de hulpverlening na seksueel geweld. Zo heeft zij o.a. een verwerkingsgroep voor seksueel misbruikte meiden begeleid.Werken aan veiligheid van kinderen vanuit een oplossingsgerichte benadering staat centraal in het werk.

Marianne Volaart - Coördinator opleiding

Marianne Volaart - Coördinator opleiding

Marianne Volaart is een van de coördinatoren van Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling, het LOCK. Ze is ontwikkelingspsychologe en richt zich in haar werk met name op onderzoek en (beleids)ontwikkeling. Daarbij maakt ze zich graag sterk voor kinderrechten en de aanpak van kindermishandeling.

Yayouk Willems - Onderzoek

Yayouk Willems - Onderzoek

Yayouk Willems is begonnen als PhD student aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze heeft de afgelopen jaren gewerkt als student-assistent bij het kinderen uit de knel programma, maar wijdt zich nu volledig aan haar promotie onderzoek aan de Universiteit van Utrecht. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de website dan kunt u een e-mail sturen naar yayouk@gmail.com


Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum

Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) biedt hulp aan getraumatiseerde kinderen, jongeren en belangrijke mensen in hun omgeving. Daarnaast ondersteunt het KJTC instellingen die te maken hebben met getraumatiseerde kinderen en jongeren.


Lorentzhuis

Het Lorentzhuis is een centrum voor systeemtherapie, opleiding en consultatie. Het Lorentzhuis is een samenwerkingsverband van tien psychotherapeuten , opgeleid als psychiater, psycholoog, pedagoog of creatief therapeut en allen gespecialiseerd in de systeemtherapie. Dat betekent dat ze de klachten waarmee mensen zich aanmelden niet zien als een individueel probleem maar als een probleem dat samenhangt met en effect heeft op de omgeving waarin mensen leven.


Media & Buitenland

Het project krijgt veel belangstelling van de media o.a. :

  • Elsevier van 12 oktober 2013 wijdde een hoofdartikel aan Kinderen uit de Knel.
  • Haarlems dagblad besteedde op 09 oktober 2013 aandacht aan het project.
  • Zembla wijdde er op 10 oktober 2013 een deel van een documentaire aan.
  • Trouw besteedde haar katern Tijd op 1 februari 2014 aan het project.
  • In december 2016 is Kinderen uit de Knel uitgeroepen tot een van de vijf koplopers van de Divorce Challenge, uitgeschreven door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

    Naast deze aandacht is er veel aandacht uit het veld in binnen- en buitenland. Er komen veel vragen binnen voor trainingen en voordrachten, ook uit België, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Italië, Tsjechië.


Onderzoek

Alhoewel de consequenties van vechtscheidingen voor zowel kinderen als ouders bekend zijn, zijn de specifieke processen onderliggend aan deze relaties nog niet duidelijk. We weten nog weinig over hoe en waarom conflicten tussen ex-partners in stand worden gehouden en welke factoren het scheidingsproces belemmeren of ondersteunen. Het gebrek aan begrip belemmert de ontwikkeling van effectieve interventies. Interventies die bijdragen aan het verminderen van conflicten tussen ouders en een soepel verloop van de scheiding, zijn noodzakelijk.

Het huidige onderzoek heeft twee hoofddoelen:

  • Het onderzoeken van factoren die mogelijk bijdragen aan de instandhouding en het verergeren van de aan de scheiding gerelateerde conflicten.
  • De effectiviteit onderzoeken van de interventie “Kinderen uit de Knel”. Ouders en kinderen die meedoen worden gevraagd om zowel voor als na de therapie een aantal vragenlijsten in te vullen.

Financiële organisatie

De behandeling wordt doorgaans vergoed door de gemeente waar het kind staat ingeschreven. Daarvoor is een verwijzing nodig op naam van de kinderen van een arts, gemeente (Centrum Jeugd en Gezin, sociaal wijkteam, gezinscoach), Jeugdbescherming of Raad voor de Kinderbescherming. Indien gewenst kunnen ouders de kosten van het programma zelf betalen, dit gaat in overleg met de behandelaars.
De organisatie wordt voor een deel vergoed door de sponsoren. Voor meer details over de ANBI status zie
Archief.


Sponsors

De Stichting Kinderpostzegels en de Willem Meindert de Hoop Stichting hebben de ontwikkeling van dit project financieel ondersteund en mogelijk gemaakt. Zonder hun financiële ondersteuning was dit niet mogelijk geweest.