Navigatie


Inleiding

Professionals worden steeds vaker betrokken bij gezinnen waar sprake is van ernstige en zeer conflictueuze echtscheidingsproblematiek. Het is belangrijk dat de professional geen onderdeel van de strijd wordt om zo betekenisvolle veranderingen te bewerkstelligen. Deze families en hun netwerk vragen veel van de professional. Vanuit de praktijk krijgen we regelmatig vragen van professionals die graag hun vaardigheden uit willen breiden om zo adequaat mogelijk hulp te verlenen of een behandeling op te kunnen starten. Daarom bieden we zowel incompany trainingen en workshops aan. De opleiders van het KJTC en het Lorentzhuis, die allen ruime behandelervaring hebben willen middels het aanbieden van meerdaagse opleidingen, studiedagen en workshops graag hun kennis en ervaringen overdragen aan andere professionals.


Doelgroep

Doelgroep driedaagse training

Hulpverleners (HBO en WO) met behandelervaring die zich willen verdiepen in de problematiek hoog conflictscheidingen en/of op termijn met minimaal drie andere collega’s binnen hun eigen organisatie aan de slag willen met ‘Kinderen uit de Knel’. Gedegen kennis van en ervaring met systeemtherapie; traumatheorie, complexe gezinssituaties, meerpartijdigheid, kinderontwikkeling en kindertraumatisering worden verondersteld. Te denken valt aan: systeemtherapeuten, (GZ)psychologen, (ortho)pedagogen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (SPV), maatschappelijk werkers, dramatherapeuten.

Doelgroep studiedag (als in company trainingsdag)

Hulpverleners en leidinggevenden (HBO en WO) die een dag lang bezig willen zijn met de complexiteit van ruziescheidingen (de term die kinderen liever gebruiken) en welke behandelmogelijkheden een groep daarbij biedt. Waaronder: (GZ)psychologen, (ortho)pedagogen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (SPV), POH-ers, maatschappelijk werkers, dramatherapeuten. Ook voor leidinggevenden die overwegen het programma op te nemen in het aanbod van hun instelling.


Doelstelling

Drie-daagse opleiding

Tijdens deze driedaagse opleiding komt de klinische praktijk van het werken met de strijdende ouders en met de kinderen aan bod. Er wordt ingegaan op de programmaonderdelen in beide groepen, er wordt videomateriaal getoond en er wordt in de groep geoefend. Tijdens de opleiding worden handvaten geboden die het mogelijk maken zelf aan de slag te gaan met de groepsmethodiek: ‘Kinderen uit de knel’. Hoewel er handvaten worden geboden biedt het project ook ruimte voor aanpassingen per groep. Het is geen cursus die ouders volgen, het is een open dialoog waarin therapeuten ideeën aandragen maar waarin ook altijd ruimte is voor initiatief van ouders en kinderen zelf. Voor professionals die zelf dit programma willen gaan opzetten en uitvoeren in de eigen praktijk of instelling is het volgen van dit trainingstraject noodzakelijk maar ook verplicht. Alleen dan mag de naam ‘Kinderen uit de Knel gebruikt worden. Wanneer professionals ‘kinderen uit de knel’ gaan toepassen horen na de driedaagse training drie zittingen supervisie bij het trainingsprogramma. Deze supervisie wordt gegeven door één van de ervaren behandelaren. Afspraken over supervisie kunt u met de betreffende behandelaar maken tijdens de training of daarna.

Studiedag (in company)

Tijdens de studiedag bieden de opleiders een theoretische achtergrond voor het behandelen van ouders verwikkeld in verstrikt in een (hoog)conflictscheiding, ze laten u meekijken en denken over de ontwikkeling in de vorm van discussies en beeldmateriaal en er wordt geoefend met technieken uit de methodiek. Theoretische achtergrondkennis over de complexiteit en dynamiek van (hoog)conflictscheidingen en de rationale achter de verschillende thema’s van zowel de oudergroep als de kindergroep en de volgorde daarvan wordt besproken. Tevens kan men op basis van geboden (basis)kennis over deze scheidingen een juiste indicatie stellen voor deelname aan de groep, voor ouders en kinderen. De deelnemers krijgen een duidelijk beeld van de werkwijze en kunnen zich oriënteren of zij deze werkwijze zelf willen gaan opzetten en uitvoeren in de eigen praktijk of instelling. Daarbij blijkt dat de deelnemers ook inzichten en handvatten krijgen aangereikt die hen helpen bij de aanpak en behandeling van families die verstrikt zijn geraakt in zeer complexe scheidingsproblemen.


Inhoud

Programma drie-daagse opleiding

Onderwerpen die aan de orde komen:

Oudergroep:

 • Verwijzingen
 • Voorbereiding en intake
 • Welke vragenlijsten bij de intake
 • Het opzetten en uitvoeren van een netwerkbijeenkomst
 • Het uitvoeren van het programma van de oudergroep
 • Het creëren van een veilige werksfeer
 • Educatie in de groep, hoe kan dat ingezet worden en de veiligheid bevorderen
 • Hoe blijven de kinderen centraal staan
 • Herkennen en doorbreken van destructieve patronen
 • Herkennen van escalerende processen: escaleren en de-escaleren
 • Herkennen en kunnen werken met trauma reacties en het window of tolerance
 • Oefeningen waarbij nieuwe oplossingen kunnen komen voor oude problemen
 • Tussentijdse crisis hanteren
 • De therapeut zelf, samenwerking van de therapeuten, zelf heel blijven
 • Voorbereiden van de presentaties en het presenteren van de ouders
 • Afsluiten, evaluatie en eventuele vervolgtrajecten

Kindergroep:

 • Voorbereiding en intake
 • Het creëren van een veilige werksfeer
 • Werken met een groot leeftijdsverschil (4-18 jaar) in de groep
 • Herkennen van- en kunnen werken met trauma reacties
 • Creatieve hulpmiddelen en acties (film, graffiti, tekenen, muziek)
 • Delen van hoe het thuis gaat
 • Voorbereiden van de presentaties en het presenteren
 • Vergroten van de weerbaarheid van de kinderen
 • Evalueren, afsluiten en eventuele vervolgtrajecten

Accreditatie: De opleiding is geaccrediteerd door SKJ met 31,5 punten voor het opleidingstraject; FGzPt 26 punten en in aanvraag bij NVRG en NVO-NIP (voorheen NVRG 18 punten; NVO-NIP: herregistratie 19.5 punten, behandeling 17.5 punten, diagnostiek 2 punten, extra literatuurstudie 7 punten).

Programma studiedag (in in-company verband)

Theoretische achtergrondkennis over de complexiteit en dynamiek van hoog conflictscheidingen; Sociaal politieke context; Gevolgen van echtscheiding voor kinderen; (Basis)kennis over conflictscheidingen om een juiste indicatie te stellen voor deelname aan de groep, voor ouders en kinderen; Rationale achter de verschillende thema’s in de oudergroep en de volgorde daarvan; Rationale achter de werkwijze in de kindergroep; Er wordt een beeld gegeven van de werkwijze en het programma van ´Kinderen uit de knel´, verlevendigd met videobeelden en oefeningen.


Werkwijze

Tijdens de opleidingen wordt gebruik gemaakt van een interactief programma. De ervaren behandelaren en tevens opleiders delen hun kennis en ervaringen vanuit zowel de ouder- als de kindergroep. Relevante theorie wordt overgedragen, er is ruimte voor discussie en vragen. Eveneens worden er diverse oefeningen gedaan waaronder rollenspelen.


Planning & Organisatie

 • —-> Driedaagse training Kinderen uit de Knel

27 maart, 2 en 3 april 2020, te Amsterdam

Trainers: Justine van Lawick en Margreet Visser

Kosten: € 895,— inclusief lunch

18 deelnemers per training

accreditatie FGzPt, NVRG, NIP/NVO en SKJ

 • —->Dagtraining: Basisattitude en zelfzorg bij destructieve conflicten tussen ouders

3 februari 2020 9:30 - 16:30 uur te Amsterdam

Trainers Dr. Margreet Visser, Erik van der Elst en Flora van Grinsven

Kosten: € 325,— inclusief lunch

SKJ accreditatie

18 deelnemers per training,

Deze training van één dag is bedoeld voor professionals die regelmatig te maken hebben met heftige conflicten tussen ouders. Het gaat om gezinnen waarbij ouders elkaar demoniseren, de emoties en stress snel oplopen en gevoelens van haat en buitensluiting de boventoon voeren. Daarbij wordt de communicatie bepaald door strijdspiralen en stressreacties. Deze processen doen zich veelal voor bij situaties waar sprake is van een vechtscheiding of, zoals kinderen het liever aanduiden: ‘ruziescheiding’. Het is eigenlijk niet mogelijk om als betrokken hulpverlener niet geraakt te worden in het werken met deze problematiek.

Als hulpverlener voel je je regelmatig: • Ingezogen bij één van de partijen, • onheus bejegend, • gekwetst en geraakt, • boos, • bezorgd over het kind.

Veelal kost het je moeite om je als hulpverlener weer los te maken van deze gevoelens en gaan deze gezinnen ‘onder je huid’ zitten. Wat weer kan leiden tot aversie om met deze doelgroep te werken, en zelfs burn-out klachten. Heeft dat te maken met een tekort aan professionaliteit?

Integendeel.

Wil je het werken met deze gezinnen goed kunnen doen dan kan het niet anders dan dat je om de zoveel tijd geraakt wordt.

In deze training leer je omgaan met al deze gevoelens. Hoe blijf je gezond in het werken met gezinnen waarin destructieve patronen de boventoon voeren. En hoe raak je niet bedolven onder gevoelens van machteloosheid en moedeloosheid. Bovenal gaat deze training over plezier hebben en houden in je werk vanuit je betrokkenheid.

Cursisten krijgen hier tools voor aangereikt die direct in dagelijks werk toepasbaar zijn.

en

 • —->Dagtraining Begeleiding kinderen bij hoog conflictscheidingen

begin 2020

Kosten: € 325,— inclusief lunch

Trainers Dr. Margreet Visser en Erik van der Elst

18 deelnemers per training

accreditatie NVRG, NIP/NVO, SKJ

Doelgroep Voor professionals die betrokken zijn bij hoog conflictscheidingen en een aanvullende training voor professionals die de twee daagse training Kinderen uit de Knel hebben gevolgd.

Inhoud Naar aanleiding van vragen van aanbieders, onze eigen ervaringen en op basis van het wetenschappelijk onderzoek is de begeleiding van de kinderen aangevuld.

Wat is er veranderd in de begeleiding van kinderen:

 • meer ruimte voor traumaverwerking
 • onderdelen die voor kinderen van belang zijn komen gestructureerd aan bod, zoals omgaan met stress, de “tussenruimte” en het werken aan de presentaties met de kinderen. De training richt zich op de kunst hoe je in de groep kan werken
 • met kinderen die al aan traumaverwerking toe zijn versus kinderen die vooral veiligheid nodig hebben en
 • met kinderen die je als therapeut alleen wilt volgen versus kinderen die je meer structuur wilt bieden.

Aanmelding & kosten

Voor aanmelding, vragen of informatie over de kosten: stuur een mailbericht naar info@kinderenuitdeknel.nl t.a.v. Evelyn Wilms

Organisaties kunnen een incompany training aanvragen. De groepsgrootte is normaal 18 deelnemers met twee trainers, de prijs is daarop gebaseerd. Ook verzorgen de opleiders op verzoek workshops of presentaties.


Algemene Voorwaarden & klachtenprocedure

Op inschrijvingen van trainingen en workshops of andere aanbiedingen van Kinderen uit de Knel zijn Algemene Voorwaarden van toepassing:

Algemene Voorwaarden trainingen Kinderen uit de Knel maart 2019

Privacy statement stichting Kinderen uit de Knel

De klachtenregeling voor de trainingen van de stichting Kinderen uit de Knel kunt u downloaden via Klachtenprocedure trainingen Kinderen uit de Knel